Процедура 24. Гарантия инвестиционной деятельности в случае прекращения применения инвестиционных льгот

 

а) Порядок реализации:

- Шаг № 1: Инвестор направляет письменное заявление на применение мер по обеспечению инвестиционного льгот, указанных в п. 4 ст.13 Закона об инвестициях в Департамент планирования и инвестиций.

- Шаг № 2: Департамент планирования и инвестиций принимает решение о применение мер по гарантии инвестиционных льгот по предложению инвестора в течение 30 дней с даты получения его заявления. В случае превышения компетенции представляет отчет компетентному государственному органа на рассмотрение и утверждение.

б) Способы реализации:

-  Подача документов:  документы непосредственно подаются или направляются по почте в Отдел приема и выдачи результатов (в штаб-квартире Департамента планирования и инвестиций провинции Хынгйен); 

- Прием документов:

+ Прием заявления в компетентный орган на рассмотрение и утверждение о применении мер обеспечению инвестиционного льгот (В случае превышения компетенции) ведется в Отделе приема и выдачи результатов (штаб-квартире Департамента планирования и инвестиций провинции Хынгйен); или по почте.

+ Прием Решения о применении мер по гарантии инвестиционных льгот по предложению инвестора ведется в Архивном Отделе  Аппарата Народного комитета на провинциальном уровне; или Решение направляется по почте.

в) Состав документов:

- Письменное заявление на применение мер по обеспечению инвестиционного льгот должен содержить:

+ Наименование и местонахождение инвестора;

+ Инвестиционные льготы, предусмотренные в юридических документах до даты вступления в силу новых нормативных правовых актов: виды льгот, условия для получения льгот, степень льгот  (если есть)

+ Содержание новых нормативных правовых актов с правилами изменения инвестиционных льгот;

+ Предложения инвестора о применении мер по обеспечению инвестиционного льгот, предусмотренных п.4 ст.13 Закона об инвестициях.

- Копия: Инвестиционной лицензии, Свидетельства о государственной регистрации бизнеса, Свидетельства об инвестиционных льготах, Свидетельство об инвестициях, Свидетельство о государственной регистрации инвестиций, Решения об инвестиционной политики или  иных документов, выданных компетентными государственными органами, имеющими правила об инвестиционных льготах (если есть).

г) Количество комплекта документов:

02 комплект документов (по крайней мере 01 оригинальный комплект)

д) Срок выдачи результатов:

30 рабочих дней с момента получения действительных документов.

е) Орган, непосредственно осуществляющий административный процесс:

- Орган, непосредственно осуществляющий административный процесс: Департамент планирования и инвестиций провинции Хынгйен;

- Координирующие агентства: соответствующие департаменты, ведомства.

ё) Субъекты административного процесса:

- Иностранные инвесторы (организации и частные лица), реализующие инвестиционный проект, имеющие право на получение инвестиционных льгот, которые тем не менее отменены (в соответствии с п.3 ст.13 Закона об инвестициях).

ж) Результаты реализации  административного процесса:

Решение о применении мер по обеспечению инвестиционного льгот по предложению инвестора

з) Сборы:

Не требуются

и) Наименование формы заявки и формы декларации:

- Нет

й) Требования и условия реализации  административного процесса

Одновременно соблюдаются  следующие условия:

- Инвестор, реализующий инвестиционный проект имеющий право на получение инвестиционных льгот, которые тем не менее отменены (в соответствии с п.3 ст.13 Закона об инвестициях).

- Письменное заявление в регистрирующий Орган в течение 3 лет с даты вступления в силу нового документа об отмене  инвестиционных льгот инвестора

 к) Правовые основы реализации административного процесса:

- Закон об инвестициях от 26.11. 2014 № 67/2014 / QH13;

-Постановление Правительства от 12.11.2015  № 118/2015 / ND-CP, регулирующее подробности и руководящие принципы  реализации ряда статей Закона об инвестициях;

- Циркуляр Министерства планирования и инвестиций от 18.11.2015 № 16/2015 / TT-BKHĐT, регулирующий формы для осуществления инвестиционных процедур и отчетности об инвестиционной деятельности во Вьетнаме.

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 12/4, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị lã...

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 4      Tổng số lượt truy cập: 10.779.748          Thực hiện bởi: OrientSoft