7.4 Регистрация создания местонахождения бизнеса (для предприятий, действующих по инвестиционным лицензиям, инвестиционным сертификатам или документам эквивалентной юридической силы)

 

a) Порядок выполнения: В случае, если предприятия, действующие по инвестиционным лицензиям, инвестиционным сертификатам или эквивалентным юридическим документам, регистрируются создание местонахождения бизнеса, предприятия должны представить досье в Бюро государственной регистрации предприятий, где расположен головной офис предприятия. В случае, если  местонахождение бизнеса принадлежит филиалу, лицо, осуществляющее процедуры регистрации государственной регистрации предприятия, отправит досье в Бюро государственной регистрации предприятий, где находится головной офис филиала.

б) Способ выполнения: Законный представитель напрямую отправляет уведомление в Бюро государственной регистрации предприятий, где находится головной офис предприятия или через электронную сеть согласно порядку на Национальном информационном портале по государственной регистрации предприятий.

в) В состав досье входит:

·      Уведомление о регистрации деятельности филиала, представительства/создании местонахождения бизнеса (Приложение II-11, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

·      Заявление на внесение дополнений, обновления информации о регистрации деятельности для филиалов/представительств/местоположения бизнеса предприятий, действующих на основании Инвестиционной лицензии, Инвестиционного сертификата (Приложение II-19, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT).

·      В случае, если предприятие просит предоставить Свидетельство о регистрации местонахождения бизнеса, чтобы заменить содержание регистрации деятельности в Инвестицонном свидетельстве или Свидетельстве о регистрации деятельности филиала, представительства, выданном агентством регистрации инвестиций без изменения содержания регистрации деятельности, предприятие представляет досье в Бюро государственной регистрации предприятий, где расположен филиал или представительство. Досье включает в себя:

-    Действительная копия Инвестиционного свидетельства и Свидетельства о регистрации деятельности филиала, представительства, выданного агентством регистрации инвестиций;  

-     Действительная копия Свидетельства о постановке на налоговый учет;

-    Заявление на внесение дополнений, обновления информации о регистрации деятельности для филиалов/представительств/местоположения бизнеса предприятий, действующих на основании Инвестиционной лицензии, Инвестиционного сертификата (Приложение II-19, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT).

г) Количество досье: 01.

д) Срок разрешения: В срок 3 (трех) дней с момента получения действующего досье в полном объеме.

e) Орган выполнения: Бюро государственной регистрации предприятий Департамента планирования и инвестиций.

ё) Субъекты, реализующие административные процедуры: Юридическое, физическое лицо.

ж) Результаты выполнения административных процедур: Свидетельство о государственной регистрации местонахождения бизнеса/Уведомление о внесении изменений, дополнений в досье государственной регистрации предприятия.

з) Сборы: 100.000 донгов в раз (Циркуляр № 176/2012/TT-BTC) (Оплатить в момент подачи досье).

и) Наименование формы заявления, формы декларации:

·      Уведомление о регистрации деятельности филиала, представительства/создании местонахождения бизнеса (Приложение II-11, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

·      Заявление на внесение дополнений, обновления информации о регистрации деятельности для филиалов/представительств/местоположения бизнеса предприятий, действующих на основании Инвестиционной лицензии, Инвестиционного сертификата (Приложение II-19, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT).

й) Требования, условия выполнения процедур: предусмотрены в Статье 33 Постановления № 78/2015/NĐ-CP и Статье 8 Циркуляра № 20/2015/TT-BKHĐT.

к) Правовые основы административных процедур:

·      Предпринимательское право Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам № 68/2014/QH13 26 ноября 2014 года (Предпринимательское право);

·      Постановление Правительства № 78/2015/NĐ-CP 14/9/2015 «О государственной регистрации предприятий» (Постановление № 78/2015/NĐ-CP);

·      Циркуляр Министерства планирования и инвестиций № 20/2015/TT-BKHĐT 01/12/2015, руководящий регистрацией предприятий (Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

·     Циркуляр Министерства финансов № 176/2012/TT-BTC 23/12/2012, предусмотрящий уровень сбора, режим сбора, оплаты, управления и использования сборы на регистрацию предприятий, домохозяйства и сборы на предоставление информации предприятий (Циркуляр № 176/2012/TT-BTC).

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 12/4, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị lã...

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 10      Tổng số lượt truy cập: 10.821.452          Thực hiện bởi: OrientSoft