a) 진행절차:

 

 

- 1차:투자자는투자및기획부에게활동중지서류를보낸다.

 

 

- 2차:투자및기획부는서류접수하고투자프로젝트의활동중지현황인식된다.

 

 

b) 진행방식:

 

 

- 서류보내기:서류접수및결과내는부서에서직접제출한다(Hung Yen성투자및기획부본사에있다);우체국으로보낼수있다.

 

 

- 결과받기: 서류접수및결과내는부서에서직접받다(Hung Yen성투자및기획부본사에있다); 우체국으로보낼수있다.

 

 

c) 서류성분:

 

 

-투자법 48조1항a점에규정된투자프로젝트의활동중지자기로결정경우:

 

 

+투자프로젝트활동중지결정서 (투자프로젝트진행조직의성원위원회/주주위원회/합명성원/소유주의프로젝트활동을중지에대한회의의기록서복사본첨부됨 );

 

 

+투자등록증 ( 있으면  ) ( 투자등록증 / 투자허가서/사업등록증/사업허가서/투자주장결정서첨부됨 ( 외국의서류경우에상에있는문서는영사확인하고외국어로작성된서류는베트남오로번역하고공증을받아야된다 )

 

 

-계약서나기업의정관에규정된조건에따라투자프로젝트의활동중지하거나프로젝트활동기간만료경우 ( 투자법 48조1항b, c점에규정됨 ) :

 

 

+투자자의활동중지에대한공고 (투자프로젝트진행조직의성원위원회/주주위원회/합명성원/소유주의프로젝트활동을중지에대한회의의기록서및결정서 ) ;

 

 

+투자등록증 ( 있으면 ) ( 첨부서류 : 투자등록증/ 투자허가서/ 사업등록증/ 사업허가서/ 투자주장결정서 ( 외국의서류경우에상에있는문서는영사확인하고외국어로작성된서류는베트남오로번역하고공증을받아야된다 )

 

 

+계약서나기업의정관은투자프로젝트의활동중지하는거인식하면계약서나기업정관첨부된다.

 

 

(첨부됨:활동중지제안시점까지투자프로젝트진행보고)

 

 

*주의:개인/조직은행정적인절차를진행시공증된복사본니아원본이랑비교할수있기위해본사본및원본을같이제출할수있다.

 

 

d) 서류수량:

 

 

02 세트(원본 01 세트)

 

 

đ) 해결기간:

 

 

서류접수된후바로해결한다.

 

 

e) 진행기관:

 

 

- 행정절차직접진행기관 : Hung Yen성투자및기획부 ;

 

 

- 배합기관: 관련된부서.

 

 

g)행정절차진행대상:

 

 

다음과같은경우중에있는황동중지투자프로젝트가있는투자자 ( 개인및조직 ):

 

 

+투자자는투자프로젝트의활동중지결정한다;

 

 

+ 계약서나기업의정관에따라활동중지투자프로젝트;

 

 

+ 프로젝트의활동기간만료.

 

 

h) 행정절차진행결과:

 

 

투자프로젝트의활동중지서류접수.

 

 

i) 비용:

 

 

없음

 

 

k) 신청서양식:

 

 

16/2015/TT-BKHĐT안내장와발행된양식I.11에따라투자프로젝트활동중지공고문서;

 

 

- 16/2015/TT-BKHĐT안내장와발행된양식I.8에따라투자프로젝트전게햔황보고서.

 

 

l)절차의조건및요청:

 

 

법규와알맞은서류가있다.

 

 

m) 행정절차의법리근거:

 

 

- 2014년11월26일67/2014/QH13 투자법;

 

 

-투자법의몇조항을자세히규정하고시행안내에대한 2015년11월12일118/2015/NĐ-CP결의서;

 

 

-베트남에서투자활동보고및투자절차진행양식규정된 2015년11월18일16/2015/TT-BKHĐT안내장;

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 9      Tổng số lượt truy cập: 12.257.475          Thực hiện bởi: OrientSoft