a) 진행절차:

 

 

-  1차:투자자는투자및기획부에게다음과같은내용으로진도늘어지지않는문서를보낸다.

 

 

+투자프로젝트의활동현황및투자허가서나투자주장결정서발급된부터투자진도늘어지지않을때까지국가에게재무업무진행현황;

 

 

+프로젝트진행진도늘어지지않는이유및기간해설;

 

 

+프로젝트계속진행계획 , 기본건설진도 , 자본모음기획및프로젝트는활동에들어감다포함된다;

 

 

+프로젝트계속진행에대한투자의약속.

 

 

-  2차:신청서받는후 15일동안투자및기획부는투자진도늘어지지않는거에대한문서로의견을보낸다.

 

 

b) 진행방식:

 

 

- 서류보내기:서류접수및결과내는부서에서직접제출한다(Hung Yen성투자및기획부본사에있다);우체국으로보낼수있다.

 

 

- 결과받기:

 

 

+ Hung Yen성투자및기획부의프로젝트진행진도연장제안에대한의견서 ( 투자주장결정에속한프로젝트경우 )나프로젝트진행진도연장에대한문서 (투자주장결정에속하지않는프로젝트경우 ) : 접수및결과내는부서에서결과받거나우체국시스템통해받을수있다.

 

 

+프로젝트진행진도연장에대한문서 (투자주장결정에속한프로젝트경우 ) : 인민위원회사무실의문서과에서받을수있거나우체국통해서받을수있다.

 

 

c) 서류성분:

 

 

- 2015년11월18일16/2015/TT-BKHĐT안내장에따라발행된I.9양식에따라투자프로젝트진행진도영장싵청서 ( 첨부된서류 : 프로젝트진행진도신청에대한회사의성원위원회/이사회/주주회의/회사소유자의회의기록서및문서로작성된결정 ; 사업자등록증 / 투자등록증/투자허가서의복사본 ; 투자주장결정서 ( 외국조직의서류이라면상에문서들은번역및영사확인받아야한다 ; 그리고번역기능이있는조직의확인있어야한다 ) ; 현재시점에프로젝트진행및전개현황보고서.

 

 

*주의:개인/조직은행정적인절차를진행시공증된복사본니아원본이랑비교할수있기위해본사본및원본을같이제출할수있다.

 

 

d) 서류수량:

 

 

02 세트 (원본 1 세트)

 

 

đ) 해결기간:

 

 

투자자의신청서받은후 15일동안해결한다.

 

 

e) 진행기관:

 

 

- 행정절차직접진행기관 : Hung Yen성투자및기획부 ;

 

 

- 배합기관: 관련된부서.

 

 

g) 진행대상:

 

 

- 투자허가서나투자주장결정서를발급된투자자 ( 개인및조직 )나투자허가서나투자주장결정서에규정된진도랑투자프로젝트진행연장신청한투자자( 투자자본진행진도 , 건설진도및활동에들어간진도 ( 있으면 ) ;투자프로젝트의활동목표진행진도 )

 

 

-투자허가서 , 투자주장결정서에기록된프로젝트진행조정경우에투자허가서 , 투자주장결정서조정절차에따라진행한다.

 

 

h) 행정진행결과:

 

 

16/2015/TT-BKHĐT안내장와발행된II.7양식에따라투자진도연장에대한문서 ( 투자법 46조4항).

 

 

i) 비용:

 

 

없음

 

 

k) 신고청양식:

 

 

- 16/2015/TT-BKHĐT안내장와발행된I.9양식에따라투자프로젝트진행진도연장신청서 ( 투자법 46조 1항 );

 

 

- 16/2015/TT-BKHĐT안내장와발행된I.8양식에따라조정시점까지투자프오젝트전개현황보고.

 

 

l) 절차진행조건및요청:

 

 

-투자자는건설진도및공사는활동에들어가는진도( 있으면 ) , 투자본진행진도 ; 투자허가서나투자주장결정서에규정된진도랑투자프로젝트진행연장 ( 투자진도연장기간은 24개월과하면안된다 ).

 

 

불가항경우에불가항의후과극복기간은투자진도연장기간에계산하지않는다.

 

 

m) 행정절차의법리근거:

 

 

- 2014년11월26일67/2014/QH13 투자법;

 

 

- 2015년11월12일118/2015/NĐ-CP결의서;

 

 

-베트남에서투자활동보고및투자절차진행양식규정된 2015년11월18일16/2015/TT-BKHĐT안내장

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 2      Tổng số lượt truy cập: 12.257.858          Thực hiện bởi: OrientSoft