2.8 Регистрация изменения владельца индивидуального предпринимателя в случае продажи, пожертвования предприниятия, в случае, если владелец  индивидуального предпринимателя умер, пропал  

 

a) Порядок выполнения:   

·      В случае, если продает, пожертвует предприятие или владелец индивидуального предпринимателя умерл, пропал, лицо, которое покупает, получает пожертвование, наследник региструет изменение владельца индивидуального предпринимателя в Бюро государственной регистрации предприятий, где зарегистрировано предприятие. В состав досье регистрации изменения входят документы, указанные в пункте Состава досье.

б) Способ выполнения:

·        Лицо, которое покупает, получает пожертвование, наследник индивидуального предпринимателя или уполномоченное лицо подает непосредственно в Бюро государственной регистрации предприятий досье регистрации внесения изменений в Свидетельство о государственной регистрации предприятия или отправит досье через электронную сеть в соответствии с порядком на Национальном информационном портале по государственной регистрации предприятий.

·        После получения Уведомления Бюро государственной регистрации предприятий выдает Квитанцию, проверяет действительность досье и выдает предприятию Подтверждение об изменении содержания регистрации предприятия.

в) В состав досье входит:

·      Уведомление об изменении владельца индивидуального предпринимателя (Приложение II-3, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

·      Действительная копия одного из документов, удостоверяющих личность, предусмотренных в Статье 10 Постановления Правительства № 78/2015/NĐ-CP, лица, которое покупает, получает пожертвование индивидуального предпринимателя, наследника;

·      Договор о покупке-продаже, договор о пожертвовании предприятия или документы, подтверждающие завершение передачи в случае продажи, пожертвования индивидуального предпринимателя; действительная копия документов, подтверждающих законное наследственное право наследника.

г) Количество досье: 01.

д) Срок разрешения:

·        В срок 3 (трех) дней с момента получения действующего досье в полном объеме.

e) Орган выполнения: Бюро государственной регистрации предприятий Департамента планирования и инвестиций.

ё) Субъекты, реализующие административные процедуры: Юридическое, физическое лицо.

ж) Результаты выполнения административных процедур: Свидетельство о государственной регистрации предприятия/ Уведомление о внесении изменений, дополнений в досье государственной регистрации предприятия.

з) Сборы: 200.000 донгов в раз (Циркуляр № 176/2012/TT-BTC) (Оплатить в момент подачи досье).

и) Наименование формы заявления, формы декларации:

·      Уведомление об изменении владельца общества с ограниченной ответственностью с одним участником (Приложение II-4, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

·        Уведомление об изменении владельца индивидуального предпринимателя (Приложение II-3, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

й) Требования, условия выполнения процедур: предусмотрены в Статьях 28, 29, 31 Предпринимательского права и Статье 47 Постановления № 78/2015/NĐ-CP.

к) Правовые основы административных процедур:

·      Предпринимательское право Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам № 68/2014/QH13 26 ноября 2014 года (Предпринимательское право);

·      Постановление Правительства № 78/2015/NĐ-CP 14/9/2015 «О государственной регистрации предприятий» (Постановление № 78/2015/NĐ-CP);

·      Циркуляр Министерства планирования и инвестиций № 20/2015/TT-BKHĐT 01/12/2015, руководящий регистрацией предприятий (Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

·     Циркуляр Министерства финансов № 176/2012/TT-BTC 23/12/2012, предусмотрящий уровень сбора, режим сбора, оплаты, управления и использования сборы на регистрацию предприятий, домохозяйства и сборы на предоставление информации предприятий (Циркуляр № 176/2012/TT-BTC).

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 12/4, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị lã...

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 10.821.397          Thực hiện bởi: OrientSoft