a) 진행절차:

 

 

- 1차:자본금모음등록 / 주식이나모음자본금매입

 

 

        +투자자는자본금모음등록 / 주식이나모음자본금매입하면투자법 26조2항에규정에따라자본금모음등록 / 주식이나모음자본금매입등록서류 1세트를본사가있는지방의투자및기획부에게제출한다.;

 

 

+투자및기획부는서류반은후 15일동안외국투자자의투자조건을만족시키고법규에따라주주, 성원변경절차를진행하기위해투자자에게통보한다.보건만족시키지않는경우에투자및기획부는투자자에게문서로통보하고이유자세히해설한다.

 

 

-  2차:조직은자본금모음등록 / 주식이나모음자본금매입외국투자자가있으면업체에대한법규 ( 업체이라면 )  및다른규정 ( 업체가아니라면 )에따라경영등록기관에주주 , 성원병경절차를진행한다.

 

 

조직은자본금모음등록 / 주식이나모음자본금매입외국투자자가있으면자본금모음등록 / 주식이나모음자본금매입시점전에진행된프로젝트경우에투자등록증이나투자주장결정서를발급.조정절차를진행할필요가없다.

 

 

b) 진행방법:

 

 

- 서류보내기:서류접수및결과내는부서에서직접제출한다(Hung Yen성투자및기획부본사에있다);우체국으로보낼수있다.

 

 

- 경과받기:

 

 

+외국투자자의자본금모음등록 / 주식이나모음자본금매입에대한조건만족공고서 : 서류접수및결과내는부서에서직접받다(Hung Yen성투자및기획부본사에있다); 우체국으로받을수있다

 

 

+ 조정된업체등록증이나상당가치가있는서류는 : 서류접수및결과내는부서에서직접받다(Hung Yen성투자및기획부본사에있다); 우체국으로받을수있다c) 서류성분:

 

 

-자본금모음등록 / 주식이나모음자본금매입등록서는다음과같은내용이있다 : 외국투자자의자본금모음등록 / 주식이나모음자본금매입예상된조직의정보 ; 조직에자본금모음 / 주식이나모음자본금매입후공칭자본금소유비룔 ( 투자자는매장에사인하고마지작장에중분히사인한다 )  ( 첨주서류 : 주식 / 모음자본금양도에대한계약서 /협약서 ; 투자자는자본금모음/ 주식이나모음자본금매입등록한경제조직의이사회/주주위원회/성원위원회의회의기록서및결정서 , 자본금모음등록 / 주식이나모음자본금매입된조직의사업등록증의복사본

 

 

-투자자가개인이라면주민등록증 , 신분증 , 여권 ; 투자자는조직이라면성립확인증이나상당법리자격확인서류 ( 외국조직의서류경우에영사확인해야되고외국어로작성된문서는베트남어로번역하고번역권한이있는기관의확인받아야한다 )

 

 

*주의:개인/조직은행정적인절차를진행시공증된복사본니아원본이랑비교할수있기위해본사본및원본을같이제출할수있다.

 

 

d) 서류수량:

 

 

서류01 세트 (원본 01 세트).

 

 

đ) 해결기간:

 

 

규정에따라알맞은서류받은후 15일동안해결한다.

 

 

e) 진행기관:

 

 

- 행정절차직접진행기관 : Hung Yen성투자및기획부 ;

 

 

- 배합기관: 관련된부서.

 

 

g) 진행대상:

 

 

-자본금모음등록 / 주식이나모음자본금매입진행대상 ( 1차 )는투자법 23조 1항 a,b,c점에규정된외국투자자이고다음과같은상황에속한다:

 

 

+자본금모음등록 / 주식이나모음자본금매입외국투자자는외국투자에투자분야에대한조건이있다;

 

 

+자본금모음/ 주식이나모음자본금매입때문에외국투자자의투자법 23조1항 a,b,c점에규정된공칭자본금비률은 51% 이상증가한다;

 

 

+자본금모음/ 주식이나모음자본금매입때문에외국투자자의투자법 23조1항 a,b,c점에규정된공칭자본금비률은 51% 부터더이상비률로증가한다

 

 

-사업등록기관에성원 / 주주변경절차진행대상 ( 2차 )  자본금모음/ 주식이나모음자본금매입외국투자자가있는조직이다.

 

 

*외국투자자나외국투자가있는데자본금모음/ 주식이나자본금매입대상에속하지않는자본금매입경제조직은성원 / 주주변경절차를직접진행하다 ( 2차 ) , 1차 (자본금모음등록 / 주식이나모음자본금매입등록 )를진행할필요가없다.

 

 

h) 진행결과:

 

 

-자본금모음/ 주식이나모음자본금매입절차: 16/2015/TT-BKHĐT안내장와발행된양식II.9 에따라외국투자자의자본금모음/ 주식이나모음자본금매입경우에투자조건만족에대해통보한다.

 

 

-사업등록기관에서성원/주주등록:업체에대한법규( 업체이라면 )나바른법률규정 ( 업체가아니라면 )에따라성원 , 주주변경인식한다.

 

 

i) 비용:

 

 

사업등록비용.

 

 

k) 신청서양식:

 

 

2015년11월18일16/2015/TT-BKHĐT안내장과발행된양식I.4에따라외국투자자의자본금모음등록/ 주식이나모음자본금매입등록서

 

 

l)진행조건및요청:

 

 

-자본금모음/ 주식이나모음자본금매입등록차는투자법 22조 1항 a,b점에규정된조건을만족시킨다.

 

 

-성원/주주변경차 : 각경제조직유형에따라규정과알맞은서류가있다.

 

 

m) 법리근거:

 

 

-투자법의몇조항을자세히규정하고시행안내에대한 2015년11월12일 118/2015/NĐ-CP결의서;

 

 

- 2014년11월26일68/2014/QH13기업법;

 

 

-2015년09월14일78/2015/NĐ-CP의정서 ;

 

 

-베트남에서투자활동보고및투자절차진행양식규정된 2015년11월18일 16/2015/TT-BKHĐT안내장;

 

 

저부의 2011년12월05일111/2011/NĐ-CP의정서

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 4      Tổng số lượt truy cập: 12.257.755          Thực hiện bởi: OrientSoft