a) 진행절차:

 

 

- 1차:투자자는투자및기획부에게투자법 13조4항에규정된투자혜첵확보방법적용제안하기위해서문서로요청을보낸다.

 

 

- 2차:투자및기획부는투자자의요철서받은후 30일동안투자자의제안에따라투자혜텍확보방법적용을결정한다. 권한과하는경우에검토및결정권한이있는국가기관에게제출한다.

 

 

b) 진행방식:

 

 

- 서류보내기:서류접수및결과내는부서에서직접제출한다(Hung Yen성투자및기획부본사에있다);우체국으로보낼수있다.

 

 

- 결과받기:

 

 

+권한이있는국가기관에게투자혜텍확보방법적용검토및결정에대한질술서 : 서류접수및결과내는부서에서직접받다(Hung Yen성투자및기획부본사에있다); 우체국으로보낼수있다

 

 

+투자자의제안에따라투자예텍확보방법적용결정서는지방인민위원회문서과에있는다..

 

 

c) 서류성분:

 

 

-투자확보방법적용한요청서는다음과같은내용과있는다:

 

 

+ 투자자의이름및주소;

 

 

+효력이발휘한새로운법률문서가있기전에법규문서에규정에따라투자혜텍: 혜텍종류 . 혜텍취득조건 , 혜텍기준 ( 있으면);

 

 

+투자혜텍바꾸는새로운법규의내용;

 

 

+투자자의투자법 13조4항에규정된투자혜텍확보방법적용에대해제안.

 

 

- 복사본: 투자허가서 , 사업등록증,투자혜텍확인증 , 투자확인증,투자등록증, 투자주장결정서나투자혜텍에대해규정할수있는국가기관의문서 ( 상에있는서류중에하나가있으면).

 

 

*주의:개인/조직은행정적인절차를진행시공증된복사본니아원본이랑비교할수있기위해본사본및원본을같이제출할수있다.

 

 

d) 서류수량:

 

 

서류02 세트 (원본 01 세트).

 

 

đ) 해결기간:

 

 

법규알맞은서류받은후 30일동안해결한다.

 

 

e) 진행기관:

 

 

- 행정절차직접진행기관 : Hung Yen성투자및기획부 ;

 

 

- 배합기관: 관련된부서.

 

 

g) 진행대상:

 

 

투자혜텍반는대상에속하는데투자혜텍취소되는투자프로젝트가있는외국투자자 ( 조직및개인 )(투자법 13조3항에규정됨).

 

 

h) 진행결과:

 

 

투자자의제안에따라투자혜텍확보방법적용결정서.

 

 

i) 비용:

 

 

없음

 

 

k) 신청서양식:

 

 

없음

 

 

l)진행조건및요청:

 

 

다음과같은조건을만족신킨다:

 

 

-투자자는투자혜텍반는대상에속하는데투자혜텍취소되는투자프로젝트가있다( 조직및개인 )(투자법 13조3항에규정됨)..

 

 

-투자자의투자혜텍취소시행효력이있는때부터 3년동안투자등록기관에게보낸제안서

 

 

m) 법리근거:

 

 

- 2014년11월26일67/2014/QH13 투자법;

 

 

-투자법의몇조항을자세히규정하고시행안내에대한 2015년11월12일118/2015/NĐ-CP결의서;

 

 

-베트남에서투자활동보고및투자절차진행양식규정된 2015년11월18일16/2015/TT-BKHĐT안내장

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 5      Tổng số lượt truy cập: 12.257.601          Thực hiện bởi: OrientSoft