a) 执行程序: 

*调整省级人民委员会的投资主张: 

-第一步:. 投资者提交文案给计划及投资处按118/2015/NĐ-CP号议定33条第2款的规定

-第2步:从收到合法的文案后03天工作之内,计划及投资处发给有关权限国家机关以取调整内容的意见。

-第3步:从收到计划及投资处的申请后在10天之内,被取意见的机关有意见关于本机关管理国家范围的调整内容。

-第4步:从收到于第3步提到机关的意见后,在05天工作内,计划及投资处立审定报告关于投资项目调整内容以呈上省级人民委员会;

-第5步:从收到计划及投资处的审定报告,省级人民委员会决定调整投资主张。

*调整政府首相的投资主张决定:

第1步:投资者提交文案给计划及投资处按118/2015/NĐ-CP号议定33条第2款的规定。 

-第2步:从收到合法文案后在03天工作之内,计划及投资处发02个文案给计划及投资部,同时发文案给有关的权限国家机关以取关于调整内容的意见。

 -第3步:从收到计划及投资处的申请, 被取意见的机关有意见关于属于本机关管理范围的调整内容。

-第4步:从收到合法文案后,在20天之内,计划及投资处呈上省级人民委员会查看,发意见给计划及投资部关于跟调整内容有关的规定于118/2015/NĐ-CP号议定31条第5款的内容。

-第5步:从收到省级人民委员会的意见,计划及投资部立审定报告关于调整内容,呈上政府首相决定调整投资主张。

-第6步:从收到计划及投资的审定报告,政府首相查看,决定调整投资主张。决定调整投资主张文件发给计划及投资部,省级人民委员会,计划及投资处和投资者。

b) 执行方式:

-发文案:直接于接受及退回结果部分(于兴安省计划及投资处的住地)或通过邮局系统。

- 退回结果:

+计划及投资处申请决定调整投资主张在接受及退回结果部分(于兴安省计划及投资处的住地)或通过邮局系统。

+决定调整投资主张文件在兴安省人民委员会办公室的官书或通过邮局系统(对于属于省级人民委员会的决定投资主张权限的项目在兴安省人民委员会办公司的官书或邮局系统。 

+决定调整投资主张文件在政府办公室的主导机关或通过邮政系统(对于属于政府首相的决定主张权限的项目)。

c)文案成分。

-申请调整投资项目(附加省级人民委员会同意调整投资项目的原则的文件;决定投资主张复本及登记投资证明书/投资证明书/投资许可证/已签发经营许可证; 项目土地区的资料:使用土地权证明书,租土地合约....);

-报告展开投资项目情况至调整时刻;

-投资者调整投资项目的决定(对于规定于投资法39条第4,5,6,7及10款的调整内容);附加咨询会议/董事会/股东大会/合作成员/投资者的主人调整投资项目的会议记录);

 -解释或提供跟投资法33条第1款b, c, d, đ, e, g点规定的调整内容有关的文件。

*注意:个人/组织执行行政手续可提交从正本的复本,复本要公证或无公正的复本及要提供正本已以对照。

d) 文案数量:

- 04套文案(最少01套正本)对于项目属于调整省级人民委员会投资主张的决定。 

-个档案(最少01正本)对于投资项目属于调整政府首相投资主张的决定 

đ)解决期限: 

- 在26天之内对于项目属于省级人民委员会投资主张的决定权限。

-.在47天之内对于项目属于政府首相投资主张的决定权限。

e)执行机关: 

-计划及投资处接受文案; 

-对于属于权限的项目,省级人民委员会决定调整投资主张;

-对于属于权限的项目,政府首相决定调整投资主张;

-配合机关:有关的各部,各处,各行业。

g)执行行政手续对象:

国内投资者(个人,组织)有被省级人民委员会或政府首相决定投资主张的投资项目执行调整投资项目属于以下情况: 

-调整目标,地点,主要工艺; 

-调整减或增加10%以上投资金总额变改投资项目的目标,规模,功率; 

-调整项目执行期限或变改投资者的条件(如有)。 

该手续也应用对于项目属于批准或按投资法有效前(2017年7月1日前)法律规定和得到有权限国家机关批准或于投资法有效试行前决定投资主张。 

h)执行行政手续的结果

决定调整投资主张文件(省级人民委员会或政府首相的)

i) 费用:

k) 表单的,开报关单名称:

-申请调整投资项目文件(应用对于有调整投资主张的情况)按II. 6样表附加颁行16/2015/TT-BKHĐT号通咨;

 报告展开投资项目情况算至调整期间按I.8样表附加颁行16/2015/TT-BKHĐT号通咨;

 l)执行手续的条件,要求

 -满足于118/2015/NĐ-CP号议定34条第1款d点规定的审定内容对于属于省级人民委员会权限的项目 

-满足于118/2015/NĐ-CP号议定35条第1款đ点规定的审定内容对于属于政府首相权限的项目。 

m)行政手续的法理依据

-于2014年11月26日发的67/2014/QH13号投资法; 

-于2013年11月29日发的45/2013/QH13号土地法; 

-于2015年11月12日发的118/2015/NĐ-CP号议定; 

-于2014年5月15日发的43/2014/NĐ-CP号议定; 

-于2011年12月05政府颁行的111/2011号的议定。. 

-于2015年11月18日的16/2015/TT-BKHĐT号通咨。 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 18.5, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ ...

Ngày 10.5, Tại trụ sở HĐND - UBND tỉnh đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó...

Ngày 4.5, tại trụ sở HĐND-UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư...

Sáng 29/3, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhâ...

Ngày 22.3, tại trụ sở HĐND - UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

KhácSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 
Địa chỉ: Số 8, Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999
Email: hungyenipc@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm
 Số người online: 7      Tổng số lượt truy cập: 6.469.678          Thực hiện bởi: OrientSoft